News Flash Home
The original item was published from 1/26/2023 4:25:00 PM to 2/1/2023 12:00:05 AM.

News Flash

Press Releases

Posted on: January 26, 2023

[ARCHIVED] Port Arthur Citizens May Participate in the City's Master Planning

Parks and Rec Survey image

The Port Arthur Parks and Recreation Department invites citizens to participate in developing the city's Master Plan. You can help make decisions by answering the survey below:


Port Arthur Parks & Recreation Survey

The City of Port Arthur is currently developing a Parks and Recreation Master Plan. This plan will provide guidance for both short- and long-term planning for the Parks and Recreation Department by integrating community input and recreation planning standards. Your input is the most important part of this planning process. Please take a few minutes to complete this survey and help strengthen our community with high-quality recreational programs, safe, fun, and accessible parks, and state-of-the-art facilities that create memorable life experiences. 


Encuesta de parques y recreación de Port Arthur

La Ciudad de Port Arthur está desarrollando actualmente un Plan Maestro de Parques y Recreación. Este plan brindará orientación para la planificación a corto y largo plazo para el Departamento de Parques y Recreación al integrar los aportes de la comunidad y los estándares de planificación de recreación. Su opinión es la parte más importante de este proceso de planificación. Tómese unos minutos para completar esta encuesta y ayudar a fortalecer nuestra comunidad con programas recreativos de alta calidad, parques seguros, divertidos y accesibles e instalaciones de última generación que crean experiencias de vida memorables.

 

 


Thành Phố Của Port Arthur Sự Khảo Sát/Câu HỏiVề Công Viên Và Giải Trí 

Thành Phố Port Arthur hiện đang phát triển Kế hoạch Tổng thể về Công viên và Giải trí. Kế hoạch này sẽ cung cấp hướng dẫn cho cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho Bộ Công viên và Giải trí bằng cách tích hợp các tiêu chuẩn lập kế hoạch giải trí và đầu vào của cộng đồng. Vào của bạn là phần quan trọng nhất của quá trình lập kế hoạch này. Vui lòng dành vài phút để hoàn thành bản khảo sát này và giúp cộng đồng của chúng ta bằng các chương trình giải trí chất lượng cao, công viên an toàn, vui vẻ và dễ tiếp cận cũng như cơ sở vật chất hiện đại tạo ra những trải nghiệm cuộc sống hằng ngày.Connect with us logo


Facebook Twitter Email