News Flash Home
The original item was published from 4/12/2021 8:19:16 AM to 4/21/2021 12:00:04 AM.

News Flash

Health Department

Posted on: April 12, 2021

[ARCHIVED] Public Service Announcement: Winter Storm Assistance Still Available for Port Arthur Residents

FEMA

Port Arthur logo

Public Service Reminder:

If you were affected by the recent winter storm, you may qualify for FEMA assistance. The registration period to apply for FEMA assistance ends Tuesday, April 20, 2021. The flyer below provides the steps and required documents to start your recovery process. 

Si fue afectado por la reciente tormenta de invierno, es posible que califique para la asistencia de FEMA. El ultimo dia que se podra registrar para solicitar la asistencia de FEMA es el martes 20 de Abril. El documento adjunto le dara los pasos y documentos requeridos para iniciar su proceso de recuperación.

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi cơn bão mùa đông gần đây, bạn có thể đủ điều kiện để được FEMA trợ giúp. Thời gian đăng ký để xin hỗ trợ của FEMA kết thúc vào Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 4 Năm 2021. Tài liệu đính kèm cung cấp các bước và tài liệu cần thiết để bắt đầu quá trình khôi phục của bạn.

English, Spanish, Vietnamese Flyers 


www.portarthurtx.gov is a Trusted Site

Facebook Twitter Email